Turbūt beveik kiekvienas yra gavęs savo elektroniniu paštu pasiūlymą įsigyti įvairias duomenų bazes, kaip pavyzdžiui, visų transporto įmonių, visų buhalterinių įmonių, visų advokatų ir įvairias kitokias. Tačiau gavus tokį pasiūlymą manau daugumai kyla klausimas – ar teisėtas yra toks pirkimas bei ar įsigytomis bazėmis galima naudotis be jokių apribojimų?
Elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 69 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad naudoti elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik gavus išankstinį abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimą. ERĮ 69 straipsnio 2 punktas numato, kad asmuo, kuris teikdamas paslaugas ar parduodamas prekes Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis gauna iš savo klientų elektroninio pašto kontaktinius duomenis, gali naudoti šiuos kontaktinius duomenis savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jei klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, kai šie duomenys yra renkami ir, jei klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.
Išanalizavus aukščiau pateiktą teisės aktą, teigtina, kad naudoti nusipirktus kontaktus yra draudžiama, nebent šie asmenys buvo sutikę su tuo, jog iš Jūsų jiems būtų siunčiama reklama. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) numato, kad duomenų tvarkymas tai bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. Tai reiškia, kad Jūs įsigiję duomenų bazę bei neteisėtai ją naudodami ne tik pažeisite ERĮ, už ką atitinkamai yra numatyta administracinė atsakomybė, tačiau dėl tokio neteisėto duomenų tvarkymu Jums kils atsakomybė ir pagal BDAR nuostatas, kuris numato gerokai didesnes baudas nei Administracinių nusižengimų kodeksas.
Todėl rekomenduoju gaunant tokius pasiūlymus labai atidžiai įsivertinti, ar Jums duomenų bazę siūlantis parduoti asmuo pats tą duomenų bazę įgijo teisėtu būdu (su duomenų subjektų sutikimais), taip pat ar yra šių duomenų subjektų sutikimai dėl jų duomenų perdavimo būtent Jums bei dėl rinkodaros vykdymo. Jeigu į kurį nors iš paminėtų klausimų atsakėte sau neigiamai, tuomet patariu vengti tokių pasiūlymų bei nerizikuoti užsitraukti atsakomybę tiek pagal ERĮ, tiek pagal BDAR.