BENDROSIOS NUOSTATOS

Šia privatumo politika informuojame Jus apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums.

Šia privatumo politika užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Šioje privatumo politikoje bus naudojamos žemiau apsibrėžtos sąvokos:

Internetinė svetainė – www.sauguspasirinkimas.lt.

Internetinės svetainės valdytojas – MB “Saugus pasirinkimas”, įmonės kodas: 305360941.

Internetinės svetainės naudotojas – bet kuris Internetinėje svetainėje apsilankęs asmuo.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

 • Asmens duomenys privalo būti tvarkomi tik tokiu būdu ir priemonėmis, kad būtų užtikrintas jų saugumas. Asmens duomenys privalo būti apsaugoti nuo neteisėto jų tvarkymo, taip pat nuo tvarkymo be tam duoto sutikimo. Visa tai turi būtų įgyvendinta pasitelkiant tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios leistų užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą, įskaitant ir jų apsaugą nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 • Asmens duomenys laikomi tik tokį laikotarpį, kokį būtina, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais šie duomenis buvo renkami. Išimtinais atvejais, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, duomenys galėtų būti saugomi ilgesnį laikotarpį.
 • Asmens duomenys turi būti tikslūs bei, esant netikslumams, atnaujinami. Turi būti imtasi pagrįstų priemonių, techninių ar organizacinių, kad netikslūs duomenys visuomet būtų patikslinami arba ištrinami.
 • Asmens duomenų turi būti renkama tik tokia apimtimi, kokia yra būtina, kad būti pasiekti nusimatyti tikslai.
 • Asmens duomenys turi būti renkami tik teisėtais, aiškiais ir apibrėžtais tikslais.
 • Asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi tik sąžiningu, teisėtu ir skaidriu būdu.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISINIAI PAGRINDAI BEI TERMINAI

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi žemiau nurodomais tikslais, teisiniais pagrindais bei terminais:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenų saugojimo terminas
Užklausų, prašymų ar skundų nagrinėjimo bei atsakymo pateikimo tikslu yra tvarkomi visi Jūsų užklausoje, prašyme ar skunde pateikiami asmens duomenys. Kreipiantis į mus per Internetinę svetainę, privaloma nurodyti savo vardą ir elektroninio pašto adresą, kita informacija yra teikiama pasirinktinai. Kreipiantis į mus kitais būdais, kaip pavyzdžiui.: paštu, elektroniniu paštu, per mūsų “Facebook” socialinę paskirą, asmens duomenų pateikimas nėra privalomas (tačiau rekomenduojame jų pateikti bent tiek, kad galėtume Jus tinkamai identifikuoti, kitu atveju pasiliekame teisę į Jūsų anonimiškai pateiktą užklausą, prašymą ar skundą neatsakyti). Teisėtas interesas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas) Saugomi 10 metų po paskutinio kreipimosi
Statistiniais tikslais yra tvarkomi Jūsų “Facebook” socialiniame tinkle rašomi komentarai, atsiliepimai, atliekami įrašų pasidalinimai, paspaudimai „patinka“, paspaudimai “sekti” bei kita informacija, kuri išlieka po Jūsų atitinkamo veiksmo atlikimo. Duomenų subjekto sutikimas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas) Saugomi 10 metų
Civilinių sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo tikslu yra tvarkomas vardas, pavardė, pareigos, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bankas, banko sąskaitos numeris, taip pat kiti mums pateikiami asmens duomenys, reikalingi tiek sudaryti civilinę sutartį, tiek ją tinkamai vykdyti, tiek nutraukti. Sutarties vykdymas ir teisėtas interesas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai) Saugomi ne ilgiau nei 10 metų, skaičiuojant atskaitos tašką nuo tada, kai su klientu buvo sudaryta paskutinė civilinė sutartis
Teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir pažeistų teisių gynybos tikslu yra tvarkomas vardas, pavardė, pareigos, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bankas, banko sąskaitos numeris, skolos dydis,  vykdomojoje byloje nurodoma informacija,  taip pat kiti asmens duomenys, reikalingi siekiant efektyviai ginti pažeistas teises ir teisėtus interesus. Teisėtas interesas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas) Saugomi ne ilgiau nei 10 metų
Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomas Jūsų el. paštas, telefono numeris, vardas bei pavardė. Duomenų subjekto sutikimas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas) Saugomi ne ilgiau nei 5 metus,  skaičiuojant atskaitos tašką nuo paskutinio sutikimo gavimo

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią Internetinė svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Slapukai leidžia Internetinei svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis Internetinės svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi Internetinėje svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie Internetinės svetainės lankytojų skaičių.

Siekiant, kad Jūs, kaip Internetinės svetainės naudotojas, geriau suprastumėte kokius slapukus mes renkame, taip pat kokia yra kiekvieno iš šių slapukų paskirtis, galiojimo terminas bei kas juos nustato, žemiau pateikiame slapukų aprašymą bei lentelę su faktiškai mūsų Internetinėje svetainėje naudojamais slapukais.

Pagal kategoriją slapukai skirstomi į šias grupes:

 • Būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Internetinės svetainės veikimui.
 • Funkciniai slapukai – tai slapukai naudojami Internetinėje svetainėje pakartotinai besinaudojančio Svetainės naudotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Internetinėje svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus.
 • Statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Internetinės svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai.
 • Reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

Pagal talpinimo trukmę slapukai skirstomi į šias grupes:

 • Seanso – tai laikini slapukai, egzistuojantys tik tol, kol esate prisijungę prie Internetinės svetainės. Seanso slapukai leidžia Internetinei svetainei įsiminti, kokias nuostatas buvote pasirinkę, kai lankėtės ankstesniame puslapyje, todėl perėjus į kitą puslapį Jums nebereikės iš naujo įvesti šios informacijos.
 • Ilgalaikiai – tai slapukai, liekantys jūsų įrenginyje po to, kai apsilankote mūsų Internetinėje svetainėje. Kai grįšite į mūsų Internetinę svetainę, šie slapukai mums padės atpažinti Jus kaip unikalųjį lankytoją.

Mūsų Internetinėje svetainėje yra renkami šie slapukai:

Nr. Slapuko pavadinimas Kategorija Tikslas Saugojimo trukmė
  1.   _cfduid   Būtinasis Slapuką nustato CloudFlare paslauga, siekiant nustatyti patikimą žiniatinklio srautą   1 metai

Papildomai užsimename, jog visuomet savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipiame dėmesį, kad, trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. 

Informaciją apie tai, kaip Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir nebepriimti slapukų, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TVARKA

Jūsų duomenis Internetinės svetainės valdytojas gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Internetinės svetainės valdytojas pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Jūsų duomenys taip pat yra perduodami socialinių tinklų valdytojams, kurie juos tvarko vadovaudamiesi savo privatumo politikomis.

Jūsų duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik teisės aktų nustatyta tvarka.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Internetinės svetainės naudotojai turi teisės aktais įtvirtintas teises: būti informuoti apie savo asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; nustačius, kad asmens duomenys yra netikslūs, reikalauti juos ištaisyti, papildyti ar sunaikinti (kai jie tampa nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti ar tvarkomi neteisėtai). Be to, Internetinės svetainės naudotojas turi teisę atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pareikalauti, kad surinkti asmens duomenys lengvai skaitomu formatu būtų pateikti jam pačiam arba persiųsti kitam duomenų valdytojui (su sąlyga, jeigu tai įmanoma techniškai įgyvendinti).

Prašymas teikiamas raštu šios privatumo politikos skiltyje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais. Į šį prašymą įmonė įsipareigoja atsakyti per 1 mėnesį nuo gauto prašymo dienos. Šis 1 mėnesio terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

Esant teisės aktuose numatytiems atvejams, Internetinės svetainės valdytojas turi teisę atsisakyti vykdyti aptartus duomenų subjekto prašymus. Pavyzdžiui, jeigu reikia užtikrinti pavestų prievolių įgyvendinimą, užtikrinant valstybės saugumą, gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją ar baudžiamąjį persekiojimą, ginant svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų subjektui nesutinkant su įmonės atsakymu ar jos vykdomais veiksmais, duomenų subjektas turi teisę dėl to teikti skundą kompetentingai valstybės institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Interneto svetainė, taip pat šios svetainės turinys, kodas, domeno pavadinimas ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso Internetinės svetainės valdytojui ir yra saugoma pagal nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus.

Be Internetinės svetainės valdytojo tiesioginio sutikimo neturite teisės fiksuoti, atgaminti, perleisti, parduoti, keisti, kurti išvestinius kūrinius, redaguoti, patalpinti, viešai demonstruoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba dalinai) Interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Ši Internetinė svetainė ir jos turinys skirti tik susipažinti. Svetainės turinys, joje publikuojami straipsniai, taip pat bet kokia kita nurodoma informacija nėra ir negali būti laikoma kaip individuali konsultacija, atitinkamai dėl to nei Internetinės svetainės naudotojui negali kilti jokia žala, nei Internetinės svetainės valdytojui jokia teisinė atsakomybė.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Internetinės svetainės valdytoją elektroniniu paštu sauguspasirinkimas@gmail.com. Taip pat turėdami nusiskundimų galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Internetinės svetainės valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje privatumo politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Internetinėje svetainėje paskelbdami atnaujintą privatumo politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Internetinėje svetainėje, kurioje visada rasite naujausią privatumo politikos versiją.

Paskutinis atnaujinimas: 2020 m. vasario 20 d.