Šiais laikais duomenys verslui yra viskas, be jų nebūtų realu išsilaikyti bei sėkmingai augti. Tačiau dažnai fiziniai asmenys, kurių asmens duomenys yra tvarkomi įvairių verslininkų, nežino savo teisių. Todėl žemiau pateikiu trumpą apžvalgą, kurioje aptarsiu pagrindines Jūsų teises, kylančias iš 2018 m. gegužės 25 d. pradėto taikyti „Bendrojo duomenų apsaugos reglamento“ (BDAR).
  • Teisė susipažinti su duomenimis. Ši teisė reiškia, kad Jūs turite teisę užklausti verslo subjekto, kuris, Jūsų nuomone, tvarko Jūsų asmens duomenis, apie tai, ar Jūsų duomenys iš tiesų yra tvarkomi, o jeigu taip – Jūs turite teisę susipažinti su šiais duomenimis bei gauti papildomą informaciją dėl duomenų rinkimo tikslo, duomenų kategorijų, duomenų saugojimo laikotarpio bei kita (plačiau žiūrėti BDAR 15 straipsnio 1 dalis).
  • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jeigu verslo subjektas iš tiesų apie Jus renka Jūsų asmens duomenis, tuomet Jūs turite teisę pareikalauti, kad būtų ištaisyti apie Jus surinkti netikslūs duomenys, taip pat turite teisę prašyti papildyti apie Jus surinktus neišsamius duomenis.
  • Teisė būti pamirštam. Jūs turite teisę reikalauti, kad verslo subjektas nustotų tvarkyti Jūsų asmens duomenis, t.y. juos negrįžtamai ištrintų. Ši teisė nėra absoliuti ir turi tam tikrų apribojimų, kuomet Jūs šia savo teise negalėtumėte pasinaudoti, kaip pavyzdžiui, duomenys renkami siekiant vykdyti teisinę prievolę, duomenys surinkti siekiant apginti teisinius reikalavimus bei kitais atvejais.
  • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų duomenų tvarkymas. Ši teisė reiškia, kad verslo subjektas, po Jūsų šio prašymo pateikimo, neturi teisės tvarkyti Jūsų asmens duomenų jokiu būdu (Jūsų duomenis koreguoti, perkelti, persiųsti, kt.), išskyrus duomenų saugojimą. Tačiau esti tam tikrų išimčių ir dėl šios teisės taikymo, kaip pavyzdžiui, duomenis ir toliau galima tvarkyti siekiant apginti savo teises, kita.
  • Teisė į duomenų perkeliamumą. Jeigu jau buvote pateikę savo asmens duomenis kažkuriam verslo subjektui, Jūs turite teisę prašyti šiuos duomenis skaitmeniniu formatu perduoti Jums arba persiųsti šiuos duomenis kitam Jūsų nurodytam verslo subjektui.
Akcentuoju tai, kad savo prašymus verslo subjektams galite rašyti tiek laisva forma, tiek pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtą šabloną. Verslininkai pagal BDAR privalo Jums atsakyti per 1 mėnesio laikotarpi. Išimtinais atvejais, šis terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams.
Todėl raginu visus, turinčius abejonių dėl Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumo bei skaidrumo, naudotis savo teisėmis drąsiai.